اندازه ها و مقادیر

 

از آنجا که ممکن است در هنگام تهیه داروهای گیاهی، ترازو در دسترس نباشد و یا مناسب برای اندازه گیری نباشد، می توان از جدول زیر استفاده نمود.