طبع هر دوره از عمر انسان

عمر چهار مرحله دارد :

سن رشد : یا سن نمو که از صفر تا ۳۰ سالگی است (طبع دموی و صفراوی)
سن جوانی : یا سن وقوف یا رکود , از ۳۰ تا ۴۰سالگی است (طبع صفراوی)
سن میانسالی : سن فرودی و نو پیری که با بقاء انرژی همراه است یعنی از ۴۰ تا ۶۰ سالگی ( طبع سوداوی)
سن پیری : سن فرودی که با ناتوانی همراه است یعنی از ۶۰ سالگی به بالا ( طبع بلغمی)
البته امروزه زندگی بشر به علت گرایش به ماشینیزم و الودگی های مختلف و… کمی متفاوت تز گذشته است و این سنین را باید کمی کاست تا به مزاج درست رسید مثلا سنین جوانی از نظر دکتر ابولحبیب بین ۲۴ تا ۳۵ است و میانسالی بین ۳۵ تا ۵۱ و پیری از ۵۱ به بالا