پماد

پمادها آب ندارند و به اندازه ی کرم ها، سریع در آب نفوذ نمی کنند. 500 گرم ژله یا پارافین با موم + 100-50 گرم گیاه خشک.

موم را روی حرارت غیرمستقیم نرم کرده، بعد از آن گیاه را اضافه کرده و تا 2 ساعت حرارت می دهیم. پس از آن از روی حرارت برداشته و می فشاریم و تا گرم است درون ظرف را پر می کنیم.