گیاهان آرامبخش (Neirvina et sedativa)

این مواد آرام کننده در موارد عصبی بودن،ضعف اعصاب و تغییرات رفتاری در سیستم اعصاب مرکزی(بیماری ضعف اعصاب) مصرف می شود. در مقایسه با داروهای شیمیایی، این مواد اثر بسیار آرام تر و ملایم تری از خود نشان می دهند. از گیاهان آرامبخش می توان از سنبل الطیب، گل ساعتی، رازک، خلنک نام برد.