گیاهان امراض زنانه (Gynecologica)

این گیاهان التهاب ماهیچه های صاف در باسن کوچک (رحم،مجاری ادراری) و دردهای عادت ماهانه را کاهش می دهند. برخی از این مواد روی رحم خصوصا در زمان بارداری(خونریزی رحم پس از وضع حمل یا سقط جنین یا تورم) به عنوان درمان عمومی تحریک کننده تحت نظر دقیق پزشک اثرات سودمندی دارند.

این مواد عبارتند از: آلکالوئیدهای زنگ، اکلیل، کیسه کشیش، سیاه دانه، فلفل آبی، پتانسیل، سداب، هوفاریقون.

مواد شیر آور که ترشح شیر را تحریک می کنند در گیاهانی نظیر حلبوب (نوعی گل شبیه مینا)، رازیانه انیسون سبز و شنبلیله یافت می شوند.

(در حال حاضر کشت زنگ چاودار در معرض شرایط مصنوعی امری شناخته شده است. آلکالوئیدهای این زنگ در تولید بسیاری از داروهای مهم به کار می روند).