گیاهان ضد انگل (Anthelminthica)

گیاهانی که علیه انگل ها ی روده به کار می روند عبارتند از: سرخس نر، قازیاغی، هویج، پیاز، شاه تره، انار، زبان در قفا، کدو.