گیاهان ضد دیابت (Antidiabetica)

از این گیاهان به عنوان کمک درمانی در درمان دیابت (که به معنی تولید کم انسولین در لوزالمعده است) استفاده می گردد. انسولین های گیاهی (گلوکوکنین ها) که موثرترین صورت آن ها به شکل عصاره های اسیدی است، در گیاهانی نظیر: حلبوب، لوبیا، مورد صحرایی و گیاه بابا آدم وجود دارند. گیاهان تلخ مانند قنطریون صغیر، جنتیان و درمنه نیز مفید هستند.